รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่0 1 2 [3] 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน23 เม.ย. 2561
8:45 น.
27 เม.ย. 2561
23:59 น.
  -  ชั้นปี 123 เม.ย. 2561
8:45 น.
27 เม.ย. 2561
23:59 น.
  -  ชั้นปี 223 เม.ย. 2561
8:45 น.
27 เม.ย. 2561
23:59 น.
  -  ชั้นปี 323 เม.ย. 2561
8:45 น.
27 เม.ย. 2561
23:59 น.
  -  ชั้นปี 423 เม.ย. 2561
8:45 น.
27 เม.ย. 2561
23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ23 เม.ย. 2561
8:45 น.
27 เม.ย. 2561
23:59 น.
   ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา4 มิ.ย. 2561
8:45 น.
8 มิ.ย. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา4 มิ.ย. 2561
8:45 น.
8 มิ.ย. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา4 มิ.ย. 2561
8:45 น.
8 มิ.ย. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา4 มิ.ย. 2561
8:45 น.
8 มิ.ย. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )2 ก.ค. 2561
8:45 น.
6 ก.ค. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม4 มิ.ย. 2561
8:45 น.
8 มิ.ย. 2561
23:59 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า28 พ.ค. 2561
8:45 น.
1 มิ.ย. 2561
23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ (เงินสด : ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส, บัตรเครดิต : ชำระเงินออนไลน์/การเงิ23 เม.ย. 2561
9:00 น.
29 พ.ค. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา(กรณีมีเงินจ่ายเพิ่ม)ไม่มีค่าปรับ4 มิ.ย. 2561
8:45 น.
9 มิ.ย. 2561
23:59 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา9 ก.ค. 2561
9:00 น.
21 ก.ค. 2561
23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา28 พ.ค. 2561
8:15 น.
28 พ.ค. 2561
17:00 น.
   วันปิดภาคการศึกษา21 ก.ค. 2561
9:00 น.
21 ก.ค. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค23 ก.ค. 2561
9:00 น.
31 ก.ค. 2561
16:00 น.
  -  วันสอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam1 ส.ค. 2561
9:00 น.
2 ส.ค. 2561
15:30 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ14 ส.ค. 2561
0:00 น.
14 ส.ค. 2561
0:00 น.
  -  วันที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา17 เม.ย. 2561
9:00 น.
20 เม.ย. 2561
15:00 น.
  -  วันชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า : คิดค่าปรับ28 พ.ค. 2561
8:30 น.
2 มิ.ย. 2561
16:30 น.
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744