รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2562 ภาคเรียนที่[0] 1 2 3 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน11 ต.ค. 2561
8:45 น.
9 ก.ค. 2562
23:59 น.
  -  ชั้นปี 111 ต.ค. 2561
8:45 น.
9 ก.ค. 2562
23:59 น.
   ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 ก.ค. 2562
0:00 น.
31 ก.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ก.ค. 2562
0:00 น.
31 ก.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา1 ก.ค. 2562
0:00 น.
31 ก.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )1 ส.ค. 2562
8:45 น.
5 ส.ค. 2562
23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ เงินสด : MobileApp./ธนาคาร/CounterService, CreditCard : online/การเงิน11 ต.ค. 2561
9:00 น.
2 มิ.ย. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา(กรณีมีเงินจ่ายเพิ่ม)ชำระผ่านช่องทางตามข้อ4:ไม่มีค่าปรับ3 มิ.ย. 2562
8:45 น.
8 มิ.ย. 2562
23:59 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา8 ก.ค. 2562
9:00 น.
20 ก.ค. 2562
23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา4 มิ.ย. 2562
8:15 น.
4 มิ.ย. 2562
17:00 น.
   วันปิดภาคการศึกษา20 ก.ค. 2562
9:00 น.
20 ก.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค22 ก.ค. 2562
9:00 น.
26 ก.ค. 2562
17:00 น.
  -  วันสถาปนามหาวิทยาลัย20 มิ.ย. 2562
9:00 น.
20 มิ.ย. 2562
17:00 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ13 ส.ค. 2562
0:00 น.
13 ส.ค. 2562
0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744