รายการหลัก

  BK301 - 1พฤติกรรมผู้บริโภค
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา BA201-S (#) หรือ
BA201-1 (#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ08:30-11:00N/A01C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.พิศมร กิเลนทอง
สำรองให้การตลาด ปี 7 ขึ้นไป
การตลาด ปี 7 ขึ้นไป
การตลาด ปี 7 ขึ้นไป
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค (สอบนอกตาราง) 5 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 14 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 58-59 เรียนและสอบร่วม BK101 ]
 02  อังคาร08:30-11:002320123C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.พิศมร กิเลนทอง
สำรองให้การตลาด ปี 7 ขึ้นไป
การตลาด ปี 7 ขึ้นไป
การตลาด ปี 7 ขึ้นไป
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค (สอบนอกตาราง) 5 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 14 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 58-59 เรียนและสอบร่วม BK101 ]
 03  พฤหัสบดี08:30-11:002320123C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.พิศมร กิเลนทอง
สำรองให้การตลาด ปี 7 ขึ้นไป
การตลาด ปี 7 ขึ้นไป
การตลาด ปี 7 ขึ้นไป
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค (สอบนอกตาราง) 5 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 14 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 58-59 เรียนและสอบร่วม BK101 ]
 04  ศุกร์08:30-11:002320123C5 - 0 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.พิศมร กิเลนทอง
สำรองให้การตลาด ปี 7 ขึ้นไป
การตลาด ปี 7 ขึ้นไป
การตลาด ปี 7 ขึ้นไป
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
5 - 0 - 5
สอบกลางภาค (สอบนอกตาราง) 5 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค (สอบนอกตาราง) 14 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 58-59 เรียนและสอบร่วม BK101 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744