รายการหลัก

  SC911 - 1สถิติธุรกิจ
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา SG002-10 (#) หรือ
SG002-11 (#) หรือ
SG005-10 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องBA051-1(#), BA207-1(#), BA302-1(#), BA302-E57(#), BA302-E(#), BA302-P(#), BA302-F(#), BI408-1(#), BI408-1(#), BI408-1(#), BI408-1(#), BI408-1(#), BK407-1(#), BK422-1(#), BM408-51(#), BM408-51(#), BM408-1(#), BM408-1(#), BP302-S(#), BP302-1(#)
      รายวิชาเทียบเท่า 120204-1, SC911-1
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี11:30-14:00970109C99 - 3 - 96W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป99 - 2 - 97
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 56-59 เรียนและสอบร่วม SC911-60 ]
 02  อังคาร14:30-17:002140321C99 - 2 - 97W 
 อาจารย์ อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป99 - 2 - 97
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 56-59 เรียนและสอบร่วม SC911-60 ]
 03  ศุกร์08:30-11:00780307C99 - 0 - 99W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป99 - 0 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 56-59 เรียนและสอบร่วม SC911-60 ]
 04  จันทร์08:30-11:002160321C99 - 1 - 98W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญหญิง สมร่าง
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป99 - 1 - 98
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 56-59 เรียนและสอบร่วม SC911-60 ]
 05  ศุกร์14:30-17:002140321C99 - 1 - 98W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป99 - 1 - 98
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 56-59 เรียนและสอบร่วม SC911-60 ]
 06  พฤหัสบดี08:30-11:00970109C99 - 0 - 99W 
 อาจารย์ อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป99 - 0 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 56-59 เรียนและสอบร่วม SC911-60 ]
 07  พุธ08:30-11:00140201C99 - 1 - 98W 
 อาจารย์ อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป99 - 1 - 98
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 56-59 เรียนและสอบร่วม SC911-60 ]
 08  พุธ14:30-17:00760307C99 - 2 - 97W 
 อาจารย์ อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 5 ขึ้นไป99 - 2 - 97
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 56-59 เรียนและสอบร่วม SC911-60 ]
 09  อังคาร11:30-14:002220122C1 - 1 - 0W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี ทวีสกุลวัชระ
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. สถาบันพัฒนาบัณฑิตฯ เท่านั้น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744