รายการหลัก

  SC911 - 1สถิติธุรกิจ
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา SG002-10 (#) หรือ
SG002-11 (#) หรือ
SG005-10 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องBA051-1(#), BA207-1(#), BA302-1(#), BA302-E57(#), BA302-F(#), BA302-P(#), BA302-E(#), BI408-1(#), BI408-1(#), BI408-1(#), BI408-1(#), BI408-1(#), BK407-1(#), BK422-1(#), BM408-1(#), BM408-1(#), BM408-51(#), BM408-51(#), BP302-1(#), BP302-S(#)
      รายวิชาเทียบเท่า 120204-1, SC911-1
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ14:30-17:002150221C10 - 0 - 10W 
 อาจารย์ อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 7 ขึ้นไป10 - 0 - 10
สอบกลางภาค 6 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 15 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 58-59 เรียนและสอบร่วม SC911-60 ]
 02  พุธ08:30-11:002320123C10 - 0 - 10W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 7 ขึ้นไป10 - 0 - 10
สอบกลางภาค 6 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 15 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 58-59 เรียนและสอบร่วม SC911-60 ]
 03  จันทร์08:30-11:002150821C10 - 0 - 10W 
 อาจารย์ อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 7 ขึ้นไป10 - 0 - 10
สอบกลางภาค 6 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 15 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 58-59 เรียนและสอบร่วม SC911-60 ]
 04  อังคาร14:30-17:002130221C10 - 0 - 10W 
 อาจารย์ อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 7 ขึ้นไป10 - 0 - 10
สอบกลางภาค 6 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 15 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 58-59 เรียนและสอบร่วม SC911-60 ]
 05  อังคาร14:30-17:002150221C10 - 0 - 10W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 7 ขึ้นไป10 - 0 - 10
สอบกลางภาค 6 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 15 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 58-59 เรียนและสอบร่วม SC911-60 ]
 06  อังคาร08:30-11:00540405C10 - 0 - 10W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 7 ขึ้นไป10 - 0 - 10
สอบกลางภาค 6 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 15 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 58-59 เรียนและสอบร่วม SC911-60 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744