รายการหลัก

  HU101 - 1โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (1-6-0)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล99 - 0 - 99W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 199 - 0 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2563 ภาคปลาย ]
    ปริญญาตรี-ปกติ หลักสูตรสองภาษา
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์11:30-14:002220122C5 - 2 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ยุวรี ทองวิวัฒน์
สำรองให้ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรสองภาษา) ปี 1 ขึ้นไป
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรสองภาษา) เฉพาะ นศ.ต่างชาติ ปี 1 ขึ้นไป
5 - 2 - 3
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ หลักสูตรสองภาษาเท่านั้น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744