รายการหลัก

  HA402 - 1บูรณาการความรู้เพื่องานอาชีพ
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (0-6-3)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี11:30-14:002220122C30 - 23 - 7W 
 อาจารย์ อาจารย์Osamu Tamaki
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 4
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 5
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 6
30 - 23 - 7
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 58-59, 17 เอกภาษาญี่ปุ่น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744