รายการหลัก

  BT006 - 1ภาษาอังกฤษสำหรับงานห้องพัก
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา BT002-1 (#) หรือ
BT001-1 (#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ11:30-14:002320123C10 - 2 - 8W 
 อาจารย์ อาจารย์นิศา อัตตะนันทน์
สำรองให้การจัดการการโรงแรม ปี 5 ขึ้นไป
การจัดการการโรงแรม ชั้นปี 7
การจัดการการโรงแรม ชั้นปี 8
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการการโรงแรม รหัส 17-19,59 เรียนและสอบร่วม TH002 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744