รายการหลัก

  LW427 - 55กฏหมายลักษณะพยาน
      สังกัดคณะนิติศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต2 (2-0-4)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  เสาร์12:00-16:002220122C99 - 24 - 75W 
 อาจารย์ อาจารย์ธนัสม์ จิตมหาวงศ์
สำรองให้คณะนิติศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป99 - 23 - 76
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 18,17 และปีเกิน คณะนิติศาสตร์ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744