รายการหลัก

  HZ435 - 1การแปลภาษาจีนธุรกิจ
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-4)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา CO HZ303-1 และ CO HZ304-1 หรือ
HZ303-1 และ HZ304-1
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี08:30-11:202220122C45 - 34 - 11W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรี สุชนวนิช
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 2
ภาษาจีน ปี 3 ขึ้นไป
ภาษาจีน ชั้นปี 5
ภาษาจีน ชั้นปี 6
45 - 0 - 45
45 - 14 - 31
45 - 1 - 44
45 - 0 - 45
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 58-59 17-19 เอกภาษาจีน ]
    ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  เสาร์08:30-11:202250222C30 - 16 - 14W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรี สุชนวนิช
สำรองให้ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 2
ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร-อาทิตย์) ปี 3 ขึ้นไป
รหัส 2010416306001 ถึง 2010416306999
30 - 0 - 30
30 - 16 - 14
30 - 0 - 30
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ.รหัส 17-19 เทียบโอน 20 เอกภาษาจีน ป ตรีใบที่สอง ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744