รายการหลัก

  HP335 - 1การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดง
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  ศุกร์14:30-17:202220122C20 - 5 - 15W 
 อาจารย์ อาจารย์อุดม แนวโนนทัน
สำรองให้ศิลปะการแสดง ชั้นปี 3
ศิลปะการแสดง ชั้นปี 4
ศิลปะการแสดง ชั้นปี 5
ศิลปะการแสดง ปี 6 ขึ้นไป
รหัส 1910411107001 ถึง 1910411107999
20 - 5 - 15
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 56-59, 17-18 เอกศิลปะการแสดงเท่านั้น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744