รายการหลัก

  HL010 - 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร08:30-11:002220122C40 - 23 - 17W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา ศาลิคุปต
สำรองให้ ปี 5 ขึ้นไป
ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
ชั้นปี 5
ชั้นปี 6
ชั้นปี 7
40 - 2 - 38
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 17 - 23
40 - 4 - 36
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
40 - 0 - 40
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาเลือกเสรี สำหรับ นศ รหัส 56-59 17-20 ทุกคณะ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744