รายการหลัก

  HK302 - 1ภาษาเกาหลี 6
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา HK301-1 หรือ
HK301-1 หรือ
HK301-1
      รายวิชาต่อเนื่องHK433-1, HK434-1, HK435-1, HK436-1, HK437-1, HK438-1, HK439-1, HK440-1, HK440-1, HK440-1, HK440-1, HK441-1, HK445-1
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ08:30-11:00560205C45 - 45 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วิมลมาส หมื่นหอ
อาจารย์มยองชิก ยูน
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 4
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 5
45 - 0 - 45
45 - 38 - 7
45 - 3 - 42
45 - 2 - 43
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22,21,20,19 สาขาภาษาเกาหลี ]
 02  พุธ11:30-14:00560205C48 - 48 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วิมลมาส หมื่นหอ
อาจารย์มยองชิก ยูน
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 4
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 5
45 - 2 - 43
45 - 43 - 2
45 - 0 - 45
45 - 0 - 45
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22,21,20,19 สาขาภาษาเกาหลี ]
 03  พุธ14:30-17:00560205C45 - 45 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วิมลมาส หมื่นหอ
อาจารย์มยองชิก ยูน
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 4
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 5
45 - 5 - 40
45 - 36 - 9
45 - 4 - 41
45 - 0 - 45
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22,21,20,19 สาขาภาษาเกาหลี ]
 04  อังคาร08:30-11:002320123C45 - 36 - 9W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.วิมลมาส หมื่นหอ
อาจารย์มยองชิก ยูน
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 4
ภาษาเกาหลี ชั้นปี 5
45 - 1 - 44
45 - 32 - 13
45 - 3 - 42
45 - 0 - 45
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22,21,20,19 สาขาภาษาเกาหลี ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744