รายการหลัก

  SI423 - 59โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (0-6-3)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 3 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อาทิตย์08:30-18:2015201A15C10 - 3 - 7W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์
อาจารย์ ดร.ศศิธร มงคลศรีพัฒนา
สำรองให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 2110511106001 ถึง 2110511106099
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 2210511106001 ถึง 2210511106099
10 - 3 - 7
10 - 0 - 10
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา ICT รหัส 20-21 เรียนร่วม SI423 (นอกเวลาทำการ) ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  อาทิตย์08:30-18:2015201A15C10 - 6 - 4W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์
อาจารย์ ดร.ศศิธร มงคลศรีพัฒนา
สำรองให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 2
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 4
10 - 1 - 9
10 - 4 - 6
10 - 1 - 9
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา ICT นอกเวลาทำการ นศ.รหัส 20-22 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744