รายการหลัก

  GE003 - 1ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา GE002-1 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องGE004-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล99 - 0 - 99W 
 อาจารย์ อาจารย์ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 199 - 0 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2563 ภาคปลาย ]
 01  จันทร์08:30-11:002150321C50 - 39 - 11W 
 อาจารย์ อาจารย์ภุมริน สรรพอาษา
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
50 - 38 - 12
5 - 1 - 4
สอบปลายภาค 12 พ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 17-20 เอกภาษาอังกฤษ ]
 02  จันทร์08:30-11:00720107C50 - 0 - 50WClosed 
 อาจารย์ อาจารย์ไพภัทร เนตตะสูต
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
50 - 0 - 50
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 12 พ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 17-20 เอกภาษาอังกฤษ ]
 03  จันทร์11:30-14:002350423C53 - 53 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
50 - 49 - 1
50 - 0 - 50
สอบปลายภาค 12 พ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ ไม่รับเพิ่มจากจำนวนนี้ ต้องมีลายเซ็นอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น สำหรับ นศ รหัส 17-20 เอกภาษาอังกฤษ ]
 04  จันทร์14:30-17:00530305C53 - 53 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
50 - 49 - 1
50 - 1 - 49
สอบปลายภาค 12 พ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ ไม่รับเพิ่มจากจำนวนนี้ ต้องมีลายเซ็นอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น สำหรับ นศ รหัส 17-20 เอกภาษาอังกฤษ ]
 05  อังคาร08:30-11:00720107C50 - 45 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์สิริรัตน์ พุ่มประสาท
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
50 - 44 - 6
50 - 0 - 50
สอบปลายภาค 12 พ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ ไม่รับเพิ่มจากจำนวนนี้ ต้องมีลายเซ็นอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น สำหรับ นศ รหัส 17-20 เอกภาษาเกาหลี ]
 06  อังคาร11:30-14:00720107C50 - 33 - 17W 
 อาจารย์ อาจารย์ยอดหญิง จิตรีขันธ์
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
50 - 33 - 17
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 12 พ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 17-20 เอกภาษาเกาหลี ]
 07  อังคาร14:30-17:00720107C50 - 28 - 22W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ภาสกร เชื้อสวย
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
50 - 25 - 25
5 - 3 - 2
สอบปลายภาค 12 พ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 17-20 เอกภาษาเกาหลี ]
 08  จันทร์14:30-17:00720107C50 - 42 - 8W 
 อาจารย์ อาจารย์ไพภัทร เนตตะสูต
สำรองให้ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
50 - 41 - 9
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 12 พ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 17-20 เอกภาษาเกาหลี ]
 09  พุธ08:30-11:002350423C50 - 41 - 9W 
 อาจารย์ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 1
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
50 - 41 - 9
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 12 พ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 17-20 เอกภาษาจีน ]
 10  พุธ11:30-14:002350423C50 - 47 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ หลอดอาสา
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 1
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
50 - 42 - 8
5 - 4 - 1
สอบปลายภาค 12 พ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 17-20 เอกภาษาจีน ]
 11  พุธ14:30-17:002350423C50 - 45 - 5W 
 อาจารย์ อาจารย์สิรินยา จิระสวัสดิ์
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
50 - 41 - 9
5 - 3 - 2
สอบปลายภาค 12 พ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 17-20 เอกภาษาญี่ปุ่น ]
 12  พฤหัสบดี08:30-11:002350423C50 - 38 - 12W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ดุจสิค
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
ศิลปะการแสดง ชั้นปี 1
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปี 1
สหวิทยาการ ชั้นปี 1
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป
50 - 14 - 36
50 - 15 - 35
50 - 5 - 45
50 - 0 - 50
5 - 4 - 1
สอบปลายภาค 12 พ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ รหัส 17-20 เอกภาษาญี่ปุ่น, ศิลปะการแสดง, สหวิทยาการ, ภาษาไทย ]
 13  จันทร์11:30-14:00720507C2 - 1 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์นิภาพรรณ สิงหพันธุ์
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. สถาบันพัฒนาบัณฑิตฯ เท่านั้น ]
    ปริญญาตรี-ปกติ หลักสูตรสองภาษา
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร08:30-11:002220122C5 - 2 - 3W 
 อาจารย์ A.David Boere
สำรองให้ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรสองภาษา) ปี 1 ขึ้นไป
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรสองภาษา) เฉพาะ นศ.ต่างชาติ ปี 1 ขึ้นไป
5 - 2 - 3
5 - 0 - 5
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ หลักสูตรสองภาษาเท่านั้น เรียนและสอบร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744