รายการหลัก

  GE401 - 1ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  ศุกร์08:30-11:002480124C60 - 15 - 45W 
 อาจารย์ อาจารย์ศรีอร เจนประภาพงศ์
สำรองให้การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
การเงิน ชั้นปี 1
การจัดการ ชั้นปี 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 1
60 - 10 - 50
60 - 1 - 59
60 - 1 - 59
60 - 1 - 59
60 - 1 - 59
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การเงิน การจัดการ คอมฯ และสาขาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ]
 02  ศุกร์11:30-14:002480124C60 - 26 - 34W 
 อาจารย์ อาจารย์ศรีอร เจนประภาพงศ์
สำรองให้การตลาด ชั้นปี 1
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 1
60 - 10 - 50
60 - 15 - 45
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สาขาการตลาด และการจัดการโลจิสติกส์ ]
 03  พุธ08:30-11:002220122C40 - 36 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ศรีอร เจนประภาพงศ์
สำรองให้ ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
40 - 1 - 39
40 - 30 - 10
40 - 4 - 36
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาเลือก สำหรับ นศ รหัส 17-19 ทุกคณะ ]
 04  พุธ11:30-14:002220122C40 - 33 - 7W 
 อาจารย์ อาจารย์ศรีอร เจนประภาพงศ์
สำรองให้ ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
40 - 0 - 40
40 - 19 - 21
40 - 14 - 26
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาเลือก สำหรับ นศ รหัส 17-19 ทุกคณะ ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01ไม่พบข้อมูล20 - 1 - 19W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 120 - 1 - 19
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2563 ภาคปลาย ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744