รายการหลัก

  GE460 - 1นิเวศสำนึก
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ14:30-17:002220122C40 - 39 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์สุจรรยา จันทรศิริ
สำรองให้ ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
40 - 34 - 6
40 - 0 - 40
40 - 1 - 39
40 - 4 - 36
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาเลือก สำหรับ นศ รหัส 17-20 ทุกคณะ ]
 02  ศุกร์08:30-11:002130721C42 - 38 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์สุจรรยา จันทรศิริ
สำรองให้ ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
40 - 0 - 40
40 - 1 - 39
40 - 31 - 9
40 - 3 - 37
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาเลือก สำหรับ นศ รหัส 17-20 ทุกคณะ ]
 03  ศุกร์11:30-14:002130721C40 - 39 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์สุจรรยา จันทรศิริ
สำรองให้ ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
40 - 15 - 25
40 - 22 - 18
40 - 0 - 40
40 - 2 - 38
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาเลือก สำหรับ นศ รหัส 17-20 ทุกคณะ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744