รายการหลัก

  HO120 - 1พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องHS207-1, HS305-1, HS333-1(#), HS333-1(#), HS333-1(#), HS333-1, HS333-1(#), HS333-1(#), HS333-1(#), HS333-1(#), HS333-1(#), HS333-1(#), HS333-60, HS440-60, HS440-1(#), HS440-1(#), HS440-1(#), HS440-1(#), HS440-1, HS440-1(#), HS440-1(#), HS440-1(#), HS440-1(#), HS441-1(#), HS441-1(#), HS441-1(#), HS441-1(#), HS441-1(#), HS441-1(#), HS441-1(#), HS441-1(#), HS444-1
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคปลาย ]
 01  จันทร์08:30-11:002240422C50 - 44 - 6W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 2
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 3
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ปี 5 ขึ้นไป
44 - 39 - 5
2 - 0 - 2
1 - 1 - 0
1 - 0 - 1
2 - 0 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นศ.รหัส 23 EPIC (17-22) ไม่รับเพิ่มนอกจากมีลายเซ็นอ.ผู้สอน ]
 02  จันทร์08:30-11:002320123C50 - 46 - 4W 
 อาจารย์ A.Steven Ross Brownell
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 2
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 3
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ปี 5 ขึ้นไป
44 - 43 - 1
2 - 1 - 1
1 - 1 - 0
1 - 1 - 0
2 - 0 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นศ.รหัส 23 EPIC (17-22) ไม่รับเพิ่มนอกจากมีลายเซ็นอ.ผู้สอน ]
 03  จันทร์08:30-11:002150221C50 - 42 - 8W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคัณโฑ
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 2
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 3
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ปี 5 ขึ้นไป
44 - 37 - 7
2 - 2 - 0
1 - 1 - 0
1 - 1 - 0
2 - 0 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นศ.รหัส 23 EPIC (17-22) ไม่รับเพิ่มนอกจากมีลายเซ็นอ.ผู้สอน ]
 04  พฤหัสบดี11:30-14:002150921C51 - 44 - 7W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1 รหัส 2310411101001 ถึง 2310411101999
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1 รหัส 2320411101001 ถึง 2320411101999
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 2
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 3
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ปี 5 ขึ้นไป
41 - 40 - 1
5 - 0 - 5
1 - 1 - 0
1 - 0 - 1
1 - 0 - 1
1 - 0 - 1
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นศ.รหัส 23,กลางปี EPIC (17-22) ไม่รับเพิ่มนอกจากมีลายเซ็นอ.ผู้สอน ]
 05  พฤหัสบดี11:30-14:002240322C51 - 51 - 0W 
 อาจารย์ A.Steven Ross Brownell
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1 รหัส 2310411101001 ถึง 2310411101999
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1 รหัส 2320411101001 ถึง 2320411101999
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 2
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 3
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ปี 5 ขึ้นไป
41 - 41 - 0
5 - 1 - 4
1 - 1 - 0
1 - 1 - 0
1 - 1 - 0
1 - 0 - 1
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นศ.รหัส 23,กลางปี EPIC (17-22) ไม่รับเพิ่มนอกจากมีลายเซ็นอ.ผู้สอน ]
 06  พฤหัสบดี11:30-14:002140921C50 - 48 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.พรณิชา วีระคัณโฑ
สำรองให้ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1 รหัส 2310411101001 ถึง 2310411101999
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 1 รหัส 2320411101001 ถึง 2320411101999
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 2
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 3
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพและการสื่อสารนานาชาติ ชั้นปี 4
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ปี 5 ขึ้นไป
41 - 41 - 0
5 - 1 - 4
1 - 1 - 0
1 - 1 - 0
1 - 0 - 1
1 - 0 - 1
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นศ.รหัส 23,กลางปี EPIC (17-22) ไม่รับเพิ่มนอกจากมีลายเซ็นอ.ผู้สอน ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744