รายการหลัก

  HZ105 - 1การฟังภาษาจีนเบื้องต้น
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (1-1-4)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา HZ101-1 หรือ
HZ101-1 หรือ
HZ101-1 หรือ
HZ101-1
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี14:30-17:002130721C60 - 58 - 2W 
 อาจารย์ อาจารย์Zheng Qingyuan
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 2
ภาษาจีน ชั้นปี 3
ภาษาจีน ชั้นปี 4
ภาษาจีน ชั้นปี 5
60 - 52 - 8
60 - 3 - 57
60 - 3 - 57
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นศ.รหัส 19-23 สาขาภาษาจีน ]
 02  พุธ11:30-14:002150521C60 - 56 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์Zheng Qingyuan
สำรองให้ภาษาจีน ชั้นปี 1
ภาษาจีน ชั้นปี 2
ภาษาจีน ชั้นปี 3
ภาษาจีน ชั้นปี 4
ภาษาจีน ชั้นปี 5
60 - 53 - 7
60 - 2 - 58
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
60 - 0 - 60
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นศ.รหัส 19-23 สาขาภาษาจีน ]
    ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 250  เสาร์08:30-11:202320123C25 - 8 - 17W 
 อาจารย์ อาจารย์Zheng Qingyuan
สำรองให้ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 1
ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 1
25 - 8 - 17
25 - 0 - 25
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นศ.รหัส 22 และ 23 สาขาภาษาจีน ป.ตรีที่ 2 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  เสาร์08:30-11:202320123C8 - 1 - 7W 
 อาจารย์ อาจารย์Zheng Qingyuan
สำรองให้ภาษาจีน (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1
ภาษาจีน ปวส. (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1
8 - 1 - 7
8 - 0 - 8
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 23 สาขาภาษาจีน นอกเวลาทำการ - เรียนและสอบร่วมกับป.ตรีที่ 2 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744