รายการหลัก

  SC911 - 60สถิติธุรกิจ
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องBD304-1(#), BD451-1(#), BD452-1(#), BK422-1(#), BM408-51(#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี11:30-14:00970109C999 - 46 - 953W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2010111101001 ถึง 2010111114999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 3
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปี 3
การเงิน ชั้นปี 3
การจัดการ ชั้นปี 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 3
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 3
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 3
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
999 - 0 - 999
999 - 4 - 995
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 41 - 958
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B1 ]
 02  อังคาร14:30-17:002140321C999 - 66 - 933W 
 อาจารย์ อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2010111101001 ถึง 2010111114999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 3
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปี 3
การเงิน ชั้นปี 3
การจัดการ ชั้นปี 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 3
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 3
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 3
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
999 - 3 - 996
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
999 - 60 - 939
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B2 ]
 03  ศุกร์08:30-11:00780307C999 - 60 - 939W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2010111101001 ถึง 2010111114999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 3
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปี 3
การเงิน ชั้นปี 3
การจัดการ ชั้นปี 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 3
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 3
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 3
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
999 - 1 - 998
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 56 - 943
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ B3 ]
 04  จันทร์08:30-11:002160321C999 - 70 - 929W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญหญิง สมร่าง
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2010111101001 ถึง 2010111114999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 3
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปี 3
การเงิน ชั้นปี 3
การจัดการ ชั้นปี 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 3
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 3
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 2
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 2
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 15 - 984
999 - 54 - 945
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ K+S ]
 05  ศุกร์14:30-17:002140321C999 - 51 - 948W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2010111101001 ถึง 2010111114999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 3
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปี 3
การเงิน ชั้นปี 3
การจัดการ ชั้นปี 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 3
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 3
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 3
การตลาด ชั้นปี 3
การตลาด ชั้นปี 3
999 - 2 - 997
999 - 3 - 996
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
999 - 45 - 954
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ A1 รหัส 18 ]
 06  พฤหัสบดี08:30-11:00970109C999 - 44 - 955W 
 อาจารย์ อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2010111101001 ถึง 2010111114999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 3
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปี 3
การเงิน ชั้นปี 3
การจัดการ ชั้นปี 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 3
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 3
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 3
การตลาด ชั้นปี 3
การตลาด ชั้นปี 3
การตลาด ชั้นปี 3
999 - 0 - 999
999 - 2 - 997
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 40 - 959
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ A2 รหัส 18 ]
 07  พุธ08:30-11:00140201C999 - 20 - 979W 
 อาจารย์ อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2010111101001 ถึง 2010111114999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 3
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปี 3
การเงิน ชั้นปี 3
การจัดการ ชั้นปี 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 3
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 3
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 3
การตลาด ชั้นปี 3
การตลาด ชั้นปี 3
999 - 3 - 996
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 17 - 982
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ A3 รหัส 18 ]
 08  พุธ14:30-17:00760307C999 - 13 - 986W 
 อาจารย์ อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 รหัส 2010111101001 ถึง 2010111114999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 4
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 3
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปี 3
การเงิน ชั้นปี 3
การจัดการ ชั้นปี 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 3
การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปี 3
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 3
การตลาด ชั้นปี 3
การตลาด ชั้นปี 3
999 - 0 - 999
999 - 3 - 996
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 10 - 989
999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ A4 รหัส 18 ]
 09  อังคาร11:30-14:002220122C10 - 10 - 0W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี ทวีสกุลวัชระ
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. สถาบันพัฒนาบัณฑิตฯ เท่านั้น ]
    ปริญญาตรี - ปกติ2/ภาคค่ำ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล99 - 0 - 99W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปี 199 - 0 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2563 ภาคปลาย ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล99 - 2 - 97W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปี 199 - 2 - 97
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2563 ภาคปลาย ]
 01ไม่พบข้อมูล100 - 36 - 64W 
 อาจารย์ อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน
สำรองให้การจัดการโลจิสติกส์ ปวส. เทียบโอน (เรียนอาทิตย์) ชั้นปี 1100 - 36 - 64
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 20 กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปวส. เทียบโอน ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744