รายการหลัก

  SN424 - 1การประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหาร
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต6 (20-30-10)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อาทิตย์08:30-11:002220122C30 - 3 - 27W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง
สำรองให้นวัตกรรมอาหาร ชั้นปี 2
นวัตกรรมอาหาร ชั้นปี 3
ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 1 ขึ้นไป
5 - 0 - 5
5 - 3 - 2
25 - 0 - 25
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิทย์ สาขานวัตกรรมอาหาร รหัส 18-19 (5 คน), ทุกคณะ ทุกสาขา ลงได้ 25 คน ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อาทิตย์08:30-11:002220122C6 - 6 - 0W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง
สำรองให้นวัตกรรมอาหาร ชั้นปี 2
นวัตกรรมอาหาร ชั้นปี 3
6 - 6 - 0
6 - 0 - 6
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิทย์ฯ สาขานวัตกรรม รหัส 18-19 เรียนและสอบร่วม SN424 ภาคปกติ ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744