รายการหลัก

  SP341 - 1หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ08:30-12:201205A01L5 - 5 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศศิธร มงคลศรีพัฒนา
สำรองให้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 6
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 5
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 5 - 25
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ CS รหัส 18-22 เรียนและสอบร่วมกับ SI349 ]
 02  พุธ12:20-16:101205A01L20 - 2 - 18W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์
สำรองให้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 6
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 5
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
20 - 2 - 18
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ CS รหัส 18-22 เรียนและสอบร่วมกับ SL251 ]
    ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744