รายการหลัก

  HZ232 - 1จีนกับประชาคมอาเซียน
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ08:30-11:002150921C60 - 59 - 1W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรี สุชนวนิช
สำรองให้ภาษาจีน
ภาษาจีน ชั้นปี 2
ภาษาจีน ชั้นปี 3
ภาษาจีน ชั้นปี 4
ภาษาจีน ชั้นปี 5
ภาษาจีน ชั้นปี 6
50 - 0 - 50
50 - 41 - 9
50 - 8 - 42
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นศ.รหัส 18-22,เทียบโอน 23 สาขาภาษาจีน ]
    ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 250  อาทิตย์15:30-18:202320123C40 - 25 - 15W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์
สำรองให้ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 1
ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 2
ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 3
ภาษาจีน ป.ตรีใบที่สอง(เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปี 4
40 - 8 - 32
40 - 5 - 35
40 - 8 - 32
40 - 4 - 36
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ นศ.รหัส 20,21,22 และ 23 สาขาภาษาจีน ป.ตรีที่ 2 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  อาทิตย์15:30-18:202320123C11 - 3 - 8W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จินดาพร พินพงทรัพย์
สำรองให้ภาษาจีน (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1
ภาษาจีน ปวส. (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 1
ภาษาจีน (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 2
ภาษาจีน ปวส. (นอกเวลาทำการ) ชั้นปี 2
11 - 1 - 10
11 - 0 - 11
11 - 1 - 10
11 - 1 - 10
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนศ.รหัส 22-23 สาขาภาษาจีน นอกเวลาทำการ - เรียนและสอบร่วมกับป.ตรีที่ 2 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744