รายการหลัก

  GE125 - 1การออกแบบชีวิต
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ14:30-17:002320123C4 - 4 - 0W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา
อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 17-19 เรียนและสอบร่วม GE125-64 กลุ่ม 1 (วิชานี้เกรดเป็น S/U) ]
 02  พุธ11:30-14:002150421C25 - 24 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ ปัญญาเลิศ
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 17-19 เรียนและสอบร่วม GE125-64 กลุ่ม 2 (วิชานี้เกรดเป็น S/U) ]
 03  ศุกร์11:30-14:002320123C11 - 11 - 0W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์
อาจารย์ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 17-19 เรียนและสอบร่วม GE125-64 กลุ่ม 3 (วิชานี้เกรดเป็น S/U) ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744