รายการหลัก

  TH002 - 1ภาษาอังกฤษสำหรับงานห้องพัก
      สังกัดคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ , [ --- ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา TH001-1 (#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ11:30-14:002320123C50 - 28 - 22W 
 อาจารย์ อาจารย์นิศา อัตตะนันทน์
สำรองให้การจัดการการโรงแรม รหัส 2311211101001 ถึง 2311211101999
การจัดการการโรงแรม รหัส 2211211101001 ถึง 2221211101999
การจัดการการโรงแรม ชั้นปี 3
การจัดการการโรงแรม ชั้นปี 4
50 - 0 - 50
50 - 0 - 50
50 - 27 - 23
50 - 1 - 49
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สาขาการจัดการการโรงแรม รหัส 20-21 และเทียบโอน 20-23 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744