รายการหลัก

  SQ113 - 1ศิลปะสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์09:20-12:201205A01L30 - 11 - 19W 
 อาจารย์ อาจารย์บุญพเรศ สุขใย
สำรองให้ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ) ชั้นปี 1
อนุปริญญา - ปกติ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ2/ภาคค่ำ ชั้นปี 1
ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 11 - 19
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขาดิจิทัลเกมซิมูเลชั่น รหัส 20-23 DGS ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744