รายการหลัก

  DV104 - 1การขึ้นโมเดลและการทำพื้นผิวสามมิติ
      สังกัดคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร09:10-12:201205A01C40 - 14 - 26W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ สืบแสน
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 2
ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 3 ขึ้นไป
รหัส 2311811100001 ถึง 2311811100079
40 - 12 - 28
5 - 2 - 3
40 - 0 - 40
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะศิลปะและการออกแบบ กลุ่มวิชา VFX and Animation นศ.รหัส 22 ลงซ้ำ 20-21เทียบโอน 23 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744