รายการหลัก

  GE125 - 64การออกแบบชีวิต
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ14:30-17:002320123C60 - 33 - 27W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา
อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ชั้นปี 160 - 34 - 26
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ K รหัส 22 ]
 02  พุธ11:30-14:002150421C44 - 43 - 1W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ ปัญญาเลิศ
สำรองให้ ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
0 - 0 - 0
40 - 38 - 2
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ เลือกเสรี สำหรับทุกคณะ เฉพาะรหัส 21-22 ]
 03  ศุกร์11:30-14:002320123C46 - 45 - 1W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์
อาจารย์ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ
สำรองให้ ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
40 - 0 - 40
40 - 37 - 3
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ เลือกเสรี สำหรับทุกคณะ เฉพาะรหัส 21-22 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744