รายการหลัก

  BV101 - 1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (0-0-0)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร11:30-14:002320123C45 - 35 - 10W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.เดวิด มกรพงศ์
สำรองให้กลุ่มวิชาเอกธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ชั้นปี 145 - 36 - 9
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ K รหัส 22 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744