รายการหลัก

  SR105 - 1เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-3-4)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999W 
 อาจารย์
สำรองให้ปริญญาตรี - ปกติ1 ชั้นปี 1999 - 0 - 999
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2566 ภาคปลาย ]
 01  พฤหัสบดี12:20-14:00720707C20 - 15 - 5W 
  พฤหัสบดี14:30-17:001610116L      
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา เจริญกูล
สำรองให้เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม ชั้นปี 2
เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม ชั้นปี 1
20 - 0 - 20
20 - 14 - 6
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา FTI เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรม รหัส 23 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744