รายการหลัก
    เข้าสู่ระบบ
    รายวิชาที่เปิดสอน
    ปฏิทินการศึกษา
    ตารางสอนอาจารย์
    ตารางการใช้ห้อง
    คำถามที่พบบ่อย
    สหกิจศึกษา
    กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
    แบบฟอร์มคำร้องอิเล็กทรอนิกส์
 
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรม 
    ตรวจคะแนนความประพฤติ
    ทุนเงินกู้ / กยศ.
 
  กองการเงิน
    เว็บไซต์กองการเงิน 
 
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 

Hot links

ร่วมค้นหาและตรวจสอบ วันเวลาทำรายการต่าง ๆ ในปฏิทินการศึกษา คลิกได้เลย

เพื่อการใช้งานอย่างเป็นส่วนตัว ทั้งส่วนงานของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คลิกได้เลย

เผยรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอน อาทิ เงื่อนไขการเปิดรับ หรือ ข้อกำหนดอื่น ๆ คลิกได้เลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มใบชำระเงินค่าธรรมเนียมรับปริญญา
  แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่าน ธ.กรุงเทพ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่าน ธ.ไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่าน ธ.กรุงไทย คลิกที่นี่.... [ 17 ตุลาคม 2562]

ข้อแนะนำในการสอบด้วย iPad มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  รายละเอียด >>> คลิกที่นี่
ต้องการ download คู่มือ >>> คลิกที่นี่.... [ 26 มีนาคม 2562]

ปฏิทินการศึกษา 2562
  ต้องการ download ปฏิทินการศึกษา >>> คลิกที่นี่.... [ 4 มีนาคม 2562]

คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
  ต้องการ download คู่มือ >>> คลิกที่นี่.... [ 1 กันยายน 2560]

สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Please do not hesitate to contact us when you have any problems. Tel. 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax. 0 - 2692 - 3744 . © OR 2008