กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ

 สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
 
   
 สำหรับนักศึกษา
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ประกาศมหาวิทยาลัย 235 / 2546
 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ 2 / 49
 ประกาศมหาวิทยาลัย 375 / 2547
 ประกาศมหาวิทยาลัย 54 / 2551
 ประกาศมหาวิทยาลัย 234 / 2553
 ประกาศมหาวิทยาลัย 32 / 2555
 ประกาศมหาวิทยาลัย 36 / 2555
 ประกาศมหาวิทยาลัย 208 / 2551
 ประกาศมหาวิทยาลัย 310 / 2552
 ประกาศมหาวิทยาลัย 39 / 2556
 ประกาศมหาวิทยาลัย 171 / 2557
 ประกาศมหาวิทยาลัย 172 / 2557
 ประกาศมหาวิทยาลัย 309 / 2557
 ประกาศมหาวิทยาลัย 122 / 2558
 ประกาศมหาวิทยาลัย 134 / 2559

Please do not hesitate to contact us when you have any problems. Tel. 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax. 0 - 2692 - 3744 . © OR 2008