รายการหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 - - หอประชุม
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 
ปีการศึกษา2562 ภาคเรียนที่0 [1] 2 3 
ระหว่าง   18/11/2562 - 24/11/2562 


โปรดทราบ
 
* ไม่พบข้อมูล *

 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี - ปกติ1
L2 = ปริญญาตรี - ปกติ2/ภาคค่ำ
L3 = อนุปริญญา - ปกติ
L4 = ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ)
L5 = ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
L6 = ปริญญาตรี e-Learning
L7 = ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
L8 = ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
L9 = ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
L10 = งดใช้
L11 = ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติจีน
L12 = ปริญญาตรี - Credit Bank
L13 = ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
L14 = ปริญญาตรี-ปกติ หลักสูตรสองภาษา
L40 = อนุบาล
L48 = Exchange Program
L49 = ปริญญาตรี - นักศึกษาต่างสถาบัน
L51 = ป.โท ภาคปกติ (เลิกใช้)
L52 = ป.โท หลักสูตรทั่วไป
L53 = ป.โท Global MBA G1 & MIBE (ก่อนรหัส13)
L54 = ป.โท EX-MBA (เลิกใช้)
L55 = ป.บัณฑิต ภาษีอากร (เลิกใช้)
L56 = ป.โท CEO MBA ส-อา (เลิกใช้)
L57 = ป.โท CEO MBA ค่ำ (เลิกใช้)
L58 = ป.โท CEO MBA ส-อา (ก่อนรหัส12)
L59 = ป.โท CEO MBA ค่ำ (ก่อนรหัส12)
L60 = ป.โท CEO MBA ปกติ (เลิกใช้)
L61 = ISM ป.เอก Ph.D. Econ.
L62 = ISM ป.โท ภาคค่ำ Global MBA-Bilingual Program
L63 = ป.เอก บัณฑิตวิทยาลัย
L64 = ป.โท CEO MBA ปกติ (ก่อนรหัส12)
L65 = ป.โท CEO MBA Online (ก่อนรหัส12)
L66 = ISM ป.เอก D.B.A./D.A.
L67 = IC/ป.โท MIBE (รหัส13ขึ้นไป)
L71 = ป.โท AIS (ก่อนรหัส12)
L72 = ป.โท AIS (เลิกใช้)
L73 = ISMป.โทภาคปกติ GlobalMBA & BilingualProgram
L75 = ISM ป.โท ภาคเสาร์-อาทิตย์ Global MBA-Bilingual Program
L76 = ป.โท ภาคปกติ-วิทยาลัยนานาชาติจีน
L78 = IC/ป.โทหลักสูตรทั่วไป
L80 = ป.โท CEO MBA ภาคปกติ
L81 = ป.โท CEO MBA ภาคค่ำ
L82 = ป.โท CEO MBA ภาคเสาร์-อาทิตย์
L83 = ป.โท MBA Online
L85 = ป.โท CEO ภาคปกติ (รหัส16ขึ้นไป)
L86 = ป.โท CEO ภาคค่ำ (รหัส16ขึ้นไป)
L87 = ป.โท CEO ภาคเสาร์/อาทิตย์ (รหัส16ขึ้นไป)
L88 = ป.โท MBA Online (รหัส16ขึ้นไป)
L90 = IC/ป.โท Global MBA Offshore (นอกประเทศ)
L96 = ผู้เรียนเฉพาะรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
L97 = โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
L98 = ป.โท (นักศึกษาแลกเปลี่ยน)
L99 = ทดสอบ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744