รายการหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคาร 22
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 
ปีการศึกษา2562 ภาคเรียนที่0 [1] 2 3 
ระหว่าง   12/4/2564 - 18/4/2564 
 Day/Time  8:00-9:00  9:00-10:00  10:00-11:00  11:00-12:00  12:00-13:00  13:00-14:00  14:00-15:00  15:00-16:00  16:00-17:00  17:00-18:00  18:00-19:00  19:00-20:00 
จันทร์  HG011-20 กลุ่ม 5
L1
[ 08:30 - 11:20 ]
  AC316-60S กลุ่ม 1
L1
[ 12:30 - 15:20 ]
  AX008-60 กลุ่ม 1
L1
[ 16:30 - 19:20 ]
 
  GE004-20 กลุ่ม 5
L1
[ 08:30 - 11:20 ]
  AC316-S กลุ่ม 1
L1
[ 12:30 - 15:20 ]
  AC317-60 กลุ่ม 1
L1
[ 16:30 - 19:20 ]
 
อังคาร  AC211-S กลุ่ม 1
L1
[ 08:30 - 10:20 ]
 AC314-S กลุ่ม 1
L1
[ 10:30 - 12:20 ]
 AC211-S กลุ่ม 1
L1
[ 12:30 - 14:20 ]
   AC421-S กลุ่ม 1
L1
[ 16:30 - 18:20 ]
  
พุธ  AC421-S กลุ่ม 1
L1
[ 08:30 - 12:20 ]
 HG011-20 กลุ่ม 1
L1
[ 12:30 - 15:20 ]
     
      GE004-20 กลุ่ม 1
L1
[ 12:30 - 15:20 ]
     
พฤหัสบดี  HG011-20 กลุ่ม 9
L1
[ 08:30 - 11:20 ]
 GE002-20 กลุ่ม 6
L1
[ 11:30 - 14:20 ]
      
  GE004-20 กลุ่ม 9
L1
[ 08:30 - 11:20 ]
 HG009-20 กลุ่ม 6
L1
[ 11:30 - 14:20 ]
      
ศุกร์  AC101-55 กลุ่ม 2
L1
[ 08:30 - 10:20 ]
   AC212-60 กลุ่ม 2
L1
[ 12:30 - 15:20 ]
     
      AC318-1 กลุ่ม 2
L1
[ 12:30 - 15:20 ]
     
เสาร์  HZ302-1 กลุ่ม 1
L7
[ 08:30 - 11:20 ]
  HA302-1 กลุ่ม 1
L7
[ 12:30 - 15:20 ]
 HA310-1 กลุ่ม 1
L7
[ 15:30 - 18:20 ]
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี - ปกติ1
L2 = ปริญญาตรี - ปกติ2/ภาคค่ำ
L3 = อนุปริญญา - ปกติ
L4 = ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ)
L5 = ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
L6 = ปริญญาตรี e-Learning
L7 = ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
L8 = ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
L9 = ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
L10 = งดใช้
L11 = ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติจีน
L12 = ปริญญาตรี - Credit Bank
L13 = ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
L14 = ปริญญาตรี-ปกติ หลักสูตรสองภาษา
L40 = อนุบาล
L48 = Exchange Program
L49 = ปริญญาตรี - นักศึกษาต่างสถาบัน
L51 = (เลิกใช้) ป.โท ภาคปกติ
L52 = ป.โท หลักสูตรทั่วไป
L53 = (เลิกใช้) ป.โทGlobalMBAG1&MIBE(ก่อนรหัส13)
L54 = (เลิกใช้) ป.โท EX-MBA
L55 = (เลิกใช้) ป.บัณฑิต ภาษีอากร
L56 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา
L57 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L58 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ส-อา(ก่อนรหัส12)
L59 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ค่ำ
L60 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ
L61 = ISM ป.เอก Ph.D. Econ.
L62 = ISM ป.โท ภาคค่ำ Global MBA-Bilingual Program
L63 = ป.เอก บัณฑิตวิทยาลัย
L64 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ปกติ (ก่อนรหัส12)
L65 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA Online (ก่อนรหัส12)
L66 = ISM ป.เอก D.B.A./D.A.
L67 = (เลิกใช้) ISM/ป.โท MIBE (รหัส13ขึ้นไป)
L71 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (ก่อนรหัส12)
L72 = (เลิกใช้) ป.โท AIS (เก่า)
L73 = ISM ป.โทภาคปกติ GlobalMBA & BilingualProgram
L75 = ISM ป.โท ภาคเสาร์-อาทิตย์ Global MBA-Bilingual Program
L76 = ป.โท ภาคปกติ-วิทยาลัยนานาชาติจีน
L77 = ป.โท ภาคปกติ (Harbour.Space@UTCC)
L78 = ISM/ป.โทหลักสูตรทั่วไป
L80 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคปกติ
L81 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคค่ำ
L82 = (เลิกใช้) ป.โท CEO MBA ภาคเสาร์-อาทิตย์
L83 = (เลิกใช้) ป.โท MBA Online
L85 = ป.โท CEO ภาคปกติ (รหัส16ขึ้นไป)
L86 = ป.โท CEO ภาคค่ำ (รหัส16ขึ้นไป)
L87 = ป.โท CEO ภาคเสาร์/อาทิตย์ (รหัส16ขึ้นไป)
L88 = ป.โท MBA Online (รหัส16ขึ้นไป)
L90 = IC/ป.โท Global MBA Offshore (นอกประเทศ)
L95 = ระดับบัณฑิตศึกษา - Credit Bank
L96 = ผู้เรียนเฉพาะรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
L97 = โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
L98 = ป.โท (นักศึกษาแลกเปลี่ยน)
L99 = ทดสอบ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744