รายการหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคาร 23
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 
ปีการศึกษา2562 ภาคเรียนที่0 [1] 2 3 
ระหว่าง   18/8/2562 - 24/8/2562 
 Day/Time  8:00-9:00  9:00-10:00  10:00-11:00  11:00-12:00  12:00-13:00  13:00-14:00  14:00-15:00  15:00-16:00  16:00-17:00  17:00-18:00 
จันทร์         IM327-1 กลุ่ม 1
L5
[ 15:30 - 17:20 ]
 
         IX208-1 กลุ่ม 1
L5
[ 15:30 - 17:20 ]
 
อังคาร  ZA513-1 กลุ่ม 1
L73
[ 08:30 - 12:20 ]
      
พุธ  GE351-1 กลุ่ม 1
L1
[ 08:30 - 11:20 ]
   GE401-1 กลุ่ม 2
L1
[ 13:30 - 16:20 ]
  
พฤหัสบดี   IE921-1 กลุ่ม 1
L1
[ 09:30 - 12:20 ]
  ZA512-1 กลุ่ม 1
L73
[ 13:30 - 17:20 ]
 
   IE921-20 กลุ่ม 1
L5
[ 09:30 - 12:20 ]
      
   IE921-20 กลุ่ม 1
L49
[ 09:30 - 12:20 ]
      
   IE921-21 กลุ่ม 1
L5
[ 09:30 - 12:20 ]
      
ศุกร์  IX405-1 กลุ่ม 1
L5
[ 08:30 - 11:20 ]
  IB926-60 กลุ่ม 1
L5
[ 12:30 - 15:20 ]
   
  IA317-60 กลุ่ม 1
L5
[ 08:30 - 11:20 ]
       
เสาร์   IA316-1 กลุ่ม 1
L5
[ 09:30 - 12:20 ]
  IA432-1 กลุ่ม 1
L5
[ 13:30 - 16:20 ]
  
   IA316-60 กลุ่ม 1
L5
[ 09:30 - 12:20 ]
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี - ปกติ1
L2 = ปริญญาตรี - ปกติ2/ภาคค่ำ
L3 = อนุปริญญา - ปกติ
L4 = ปริญญาตรี - ปวส. (ปกติ)
L5 = ปริญญาตรี-ปกติ ภาคภาษาอังกฤษ
L6 = ปริญญาตรี e-Learning
L7 = ปริญญาตรีใบที่สอง - กลุ่มนอกเวลาทำการ
L8 = ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
L9 = ปริญญาตรี - ปกติ วิทยาลัยผู้ประกอบการ
L10 = งดใช้
L11 = ปริญญาตรี-ปกติ วิทยาลัยนานาชาติจีน
L12 = ปริญญาตรี - Credit Bank
L13 = ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
L14 = ปริญญาตรี-ปกติ หลักสูตรสองภาษา
L40 = อนุบาล
L48 = Exchange Program
L49 = ปริญญาตรี - นักศึกษาต่างสถาบัน
L51 = ป.โท ภาคปกติ (เลิกใช้)
L52 = ป.โท หลักสูตรทั่วไป
L53 = ป.โท Global MBA G1 & MIBE (ก่อนรหัส13)
L54 = ป.โท EX-MBA (เลิกใช้)
L55 = ป.บัณฑิต ภาษีอากร (เลิกใช้)
L56 = ป.โท CEO MBA ส-อา (เลิกใช้)
L57 = ป.โท CEO MBA ค่ำ (เลิกใช้)
L58 = ป.โท CEO MBA ส-อา (ก่อนรหัส12)
L59 = ป.โท CEO MBA ค่ำ (ก่อนรหัส12)
L60 = ป.โท CEO MBA ปกติ (เลิกใช้)
L61 = IC/ป.เอก Ph.D. Econ.
L62 = IC/ป.โท Global MBA G2 + Global MBA (รหัส13ขึ้นไป)
L63 = ป.เอก บัณฑิตวิทยาลัย
L64 = ป.โท CEO MBA ปกติ (ก่อนรหัส12)
L65 = ป.โท CEO MBA Online (ก่อนรหัส12)
L66 = IC/ป.เอก D.B.A./D.A.
L67 = IC/ป.โท MIBE (รหัส13ขึ้นไป)
L71 = ป.โท AIS (ก่อนรหัส12)
L72 = ป.โท AIS (เลิกใช้)
L73 = ป.โท ภาคปกติ-(Bilingual Program)
L75 = ป.โท-เสาร์/อาทิตย์(Binlingual Program)
L76 = ป.โท ภาคปกติ-วิทยาลัยนานาชาติจีน
L78 = IC/ป.โทหลักสูตรทั่วไป
L80 = ป.โท CEO MBA ภาคปกติ
L81 = ป.โท CEO MBA ภาคค่ำ
L82 = ป.โท CEO MBA ภาคเสาร์-อาทิตย์
L83 = ป.โท MBA Online
L85 = ป.โท CEO ภาคปกติ (รหัส16ขึ้นไป)
L86 = ป.โท CEO ภาคค่ำ (รหัส16ขึ้นไป)
L87 = ป.โท CEO ภาคเสาร์/อาทิตย์ (รหัส16ขึ้นไป)
L88 = ป.โท MBA Online (รหัส16ขึ้นไป)
L90 = IC/ป.โท Global MBA Offshore (นอกประเทศ)
L96 = ผู้เรียนเฉพาะรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
L97 = โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
L98 = ป.โท (นักศึกษาแลกเปลี่ยน)
L99 = ทดสอบ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744