รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่0 [1] 2 3 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน28 ก.พ. 2560
0:00 น.
9 ก.ย. 2560
23:59 น.
  -  ชั้นปี 128 ก.พ. 2560
0:00 น.
9 ก.ย. 2560
23:59 น.
  -  ชั้นปี 217 ก.ค. 2560
8:45 น.
22 ก.ค. 2560
23:59 น.
  -  ชั้นปี 318 ก.ค. 2560
8:45 น.
22 ก.ค. 2560
23:59 น.
  -  ชั้นปี 418 ก.ค. 2560
8:45 น.
22 ก.ค. 2560
23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ18 ก.ค. 2560
8:45 น.
22 ก.ค. 2560
23:59 น.
   ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา28 ส.ค. 2560
8:45 น.
8 ก.ย. 2560
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา28 ส.ค. 2560
8:45 น.
8 ก.ย. 2560
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา28 ส.ค. 2560
8:45 น.
8 ก.ย. 2560
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา28 ส.ค. 2560
8:45 น.
8 ก.ย. 2560
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )13 พ.ย. 2560
8:45 น.
17 พ.ย. 2560
23:59 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม28 ส.ค. 2560
8:45 น.
8 ก.ย. 2560
23:59 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า21 ส.ค. 2560
8:45 น.
25 ส.ค. 2560
23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ เงินสด : MobileApp./ธนาคาร/CounterService, CreditCard : online/การเงิน17 ก.ค. 2560
9:00 น.
19 ส.ค. 2560
23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา(กรณีมีเงินจ่ายเพิ่ม)ชำระผ่านช่องทางตามข้อ4:ไม่มีค่าปรับ28 ส.ค. 2560
8:45 น.
9 ก.ย. 2560
23:59 น.
  -  วันที่ชำระเงินส่วนต่างของนักศึกษาเงินกู้กองทุน กยศ. และ กรอ.11 ก.ย. 2560
9:00 น.
22 ก.ย. 2560
17:00 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา16 ต.ค. 2560
9:00 น.
12 ม.ค. 2561
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 216 ต.ค. 2560
9:00 น.
12 ม.ค. 2561
23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา21 ส.ค. 2560
8:15 น.
21 ส.ค. 2560
17:00 น.
   วันปิดภาคการศึกษา9 ธ.ค. 2560
9:00 น.
9 ธ.ค. 2560
23:59 น.
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ11 ก.ย. 2560
9:00 น.
11 ก.ย. 2560
17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค9 ต.ค. 2560
9:00 น.
16 ต.ค. 2560
17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค12 ธ.ค. 2560
9:00 น.
25 ธ.ค. 2560
17:00 น.
  -  วันสถาปนามหาวิทยาลัย20 มิ.ย. 2560
9:00 น.
20 มิ.ย. 2560
17:00 น.
  -  วันสอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam25 ธ.ค. 2560
9:00 น.
28 ธ.ค. 2560
15:30 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ8 ม.ค. 2561
0:00 น.
8 ม.ค. 2561
0:00 น.
  -  วันที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา12 ก.ค. 2560
9:00 น.
15 ก.ค. 2560
15:00 น.
  -  วันไหว้ครู31 ส.ค. 2560
8:30 น.
31 ส.ค. 2560
17:00 น.
  -  วันชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า : คิดค่าปรับ21 ส.ค. 2560
8:30 น.
26 ส.ค. 2560
16:30 น.
  -  ค่ายลูกแม่ไทร1 ส.ค. 2560
8:30 น.
8 ส.ค. 2560
17:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744