รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2562 ภาคเรียนที่0 [1] 2 3 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน1 ต.ค. 2561
0:00 น.
1 ก.ย. 2562
23:59 น.
  -  ชั้นปี 11 ต.ค. 2561
0:00 น.
1 ก.ย. 2562
23:59 น.
  -  ชั้นปี 216 ก.ค. 2562
8:45 น.
19 ก.ค. 2562
23:59 น.
  -  ชั้นปี 316 ก.ค. 2562
8:45 น.
19 ก.ค. 2562
23:59 น.
  -  ชั้นปี 416 ก.ค. 2562
8:45 น.
19 ก.ค. 2562
23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ16 ก.ค. 2562
8:45 น.
19 ก.ค. 2562
23:59 น.
   ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา19 ส.ค. 2562
8:45 น.
30 ส.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา19 ส.ค. 2562
8:45 น.
30 ส.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา19 ส.ค. 2562
8:45 น.
30 ส.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา19 ส.ค. 2562
8:45 น.
30 ส.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )11 พ.ย. 2562
8:45 น.
15 พ.ย. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม19 ส.ค. 2562
8:45 น.
30 ส.ค. 2562
23:59 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า13 ส.ค. 2562
9:00 น.
16 ส.ค. 2562
23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ เงินสด : MobileApp./ธนาคาร/CounterService, CreditCard : online/การเงิน15 ก.ค. 2562
9:00 น.
12 ส.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา(กรณีมีเงินจ่ายเพิ่ม)ชำระผ่านช่องทางตามข้อ4:ไม่มีค่าปรับ19 ส.ค. 2562
8:45 น.
31 ส.ค. 2562
23:59 น.
  -  วันที่ชำระเงินส่วนต่างของนักศึกษาเงินกู้กองทุน กยศ. และ กรอ.2 ก.ย. 2562
9:00 น.
14 ก.ย. 2562
17:00 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา7 ต.ค. 2562
9:00 น.
7 ธ.ค. 2562
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 27 ต.ค. 2562
9:00 น.
7 ธ.ค. 2562
23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา13 ส.ค. 2562
8:15 น.
13 ส.ค. 2562
17:00 น.
   วันปิดภาคการศึกษา7 ธ.ค. 2562
9:00 น.
7 ธ.ค. 2562
23:59 น.
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ9 ก.ย. 2562
9:00 น.
9 ก.ย. 2562
17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค30 ก.ย. 2562
9:00 น.
5 ต.ค. 2562
17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค9 ธ.ค. 2562
9:00 น.
20 ธ.ค. 2562
17:00 น.
  -  วันสถาปนามหาวิทยาลัย20 มิ.ย. 2562
9:00 น.
20 มิ.ย. 2562
17:00 น.
  -  วันสอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam20 ธ.ค. 2562
9:00 น.
25 ธ.ค. 2562
15:30 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ6 ม.ค. 2563
0:00 น.
6 ม.ค. 2563
0:00 น.
  -  วันที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา8 ก.ค. 2562
9:00 น.
12 ก.ค. 2562
15:00 น.
  -  วันชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า : คิดค่าปรับ13 ส.ค. 2562
8:30 น.
17 ส.ค. 2562
16:30 น.
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744