รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่0 [1] 2 3 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน1 ต.ค. 2560
0:00 น.
2 ก.ย. 2561
23:59 น.
  -  ชั้นปี 11 ต.ค. 2560
0:00 น.
2 ก.ย. 2561
23:59 น.
  -  ชั้นปี 216 ก.ค. 2561
8:45 น.
20 ก.ค. 2561
23:59 น.
  -  ชั้นปี 317 ก.ค. 2561
8:45 น.
20 ก.ค. 2561
23:59 น.
  -  ชั้นปี 417 ก.ค. 2561
8:45 น.
20 ก.ค. 2561
23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ17 ก.ค. 2561
8:45 น.
20 ก.ค. 2561
23:59 น.
   ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา20 ส.ค. 2561
8:45 น.
31 ส.ค. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา20 ส.ค. 2561
8:45 น.
31 ส.ค. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา20 ส.ค. 2561
8:45 น.
31 ส.ค. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา20 ส.ค. 2561
8:45 น.
31 ส.ค. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )12 พ.ย. 2561
8:45 น.
16 พ.ย. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม20 ส.ค. 2561
8:45 น.
31 ส.ค. 2561
23:59 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า14 ส.ค. 2561
9:00 น.
17 ส.ค. 2561
23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ เงินสด : MobileApp./ธนาคาร/CounterService, CreditCard : online/การเงิน16 ก.ค. 2561
9:00 น.
13 ส.ค. 2561
23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา(กรณีมีเงินจ่ายเพิ่ม)ชำระผ่านช่องทางตามข้อ4:ไม่มีค่าปรับ20 ส.ค. 2561
8:45 น.
1 ก.ย. 2561
23:59 น.
  -  วันที่ชำระเงินส่วนต่างของนักศึกษาเงินกู้กองทุน กยศ. และ กรอ.3 ก.ย. 2561
9:00 น.
14 ก.ย. 2561
17:00 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา17 ต.ค. 2561
9:00 น.
30 ม.ค. 2562
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 217 ต.ค. 2561
9:00 น.
10 ธ.ค. 2561
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. ( รอบพิเศษ )23 ม.ค. 2562
9:00 น.
30 ม.ค. 2562
23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา14 ส.ค. 2561
8:15 น.
14 ส.ค. 2561
17:00 น.
   วันปิดภาคการศึกษา8 ธ.ค. 2561
9:00 น.
8 ธ.ค. 2561
23:59 น.
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ10 ก.ย. 2561
9:00 น.
10 ก.ย. 2561
17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค8 ต.ค. 2561
9:00 น.
16 ต.ค. 2561
17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค11 ธ.ค. 2561
9:00 น.
21 ธ.ค. 2561
17:00 น.
  -  วันสถาปนามหาวิทยาลัย20 มิ.ย. 2561
9:00 น.
20 มิ.ย. 2561
17:00 น.
  -  วันสอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam21 ธ.ค. 2561
9:00 น.
27 ธ.ค. 2561
15:30 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ7 ม.ค. 2562
0:00 น.
7 ม.ค. 2562
0:00 น.
  -  วันที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา9 ก.ค. 2561
9:00 น.
13 ก.ค. 2561
15:00 น.
  -  วันไหว้ครู30 ส.ค. 2561
8:30 น.
30 ส.ค. 2561
17:00 น.
  -  วันชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า : คิดค่าปรับ14 ส.ค. 2561
8:30 น.
18 ส.ค. 2561
16:30 น.
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744