รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่0 1 [2] 3 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน3 ธ.ค. 2561
8:45 น.
7 ธ.ค. 2561
23:59 น.
  -  ชั้นปี 13 ธ.ค. 2561
8:45 น.
6 ธ.ค. 2561
23:59 น.
  -  ชั้นปี 24 ธ.ค. 2561
8:45 น.
7 ธ.ค. 2561
23:59 น.
  -  ชั้นปี 35 ธ.ค. 2561
8:45 น.
7 ธ.ค. 2561
23:59 น.
  -  ชั้นปี 45 ธ.ค. 2561
8:45 น.
7 ธ.ค. 2561
23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ5 ธ.ค. 2561
8:45 น.
7 ธ.ค. 2561
23:59 น.
   ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา14 ม.ค. 2562
8:45 น.
25 ม.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา14 ม.ค. 2562
8:45 น.
25 ม.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา14 ม.ค. 2562
8:45 น.
25 ม.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา14 ม.ค. 2562
8:45 น.
25 ม.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )1 เม.ย. 2562
8:45 น.
5 เม.ย. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม14 ม.ค. 2562
8:45 น.
25 ม.ค. 2562
23:59 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า7 ม.ค. 2562
9:00 น.
11 ม.ค. 2562
23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ เงินสด : MobileApp./ธนาคาร/CounterService, CreditCard : online/การเงิน3 ธ.ค. 2561
9:00 น.
6 ม.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา(กรณีมีเงินจ่ายเพิ่ม)ชำระผ่านช่องทางตามข้อ4:ไม่มีค่าปรับ14 ม.ค. 2562
8:45 น.
26 ม.ค. 2562
23:59 น.
  -  วันที่ชำระเงินส่วนต่างของนักศึกษาเงินกู้กองทุน กยศ. และ กรอ.28 ม.ค. 2562
9:00 น.
8 ก.พ. 2562
17:00 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา4 มี.ค. 2562
9:00 น.
27 เม.ย. 2562
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 118 มี.ค. 2562
9:00 น.
23 มี.ค. 2562
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 24 มี.ค. 2562
9:00 น.
27 เม.ย. 2562
23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา7 ม.ค. 2562
8:15 น.
7 ม.ค. 2562
17:00 น.
   วันปิดภาคการศึกษา27 เม.ย. 2562
9:00 น.
27 เม.ย. 2562
23:59 น.
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ18 ก.พ. 2562
9:00 น.
18 ก.พ. 2562
17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค25 ก.พ. 2562
9:00 น.
2 มี.ค. 2562
17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค29 เม.ย. 2562
9:00 น.
14 พ.ค. 2562
17:00 น.
  -  วันสอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam10 พ.ค. 2562
9:00 น.
22 พ.ค. 2562
15:30 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ27 พ.ค. 2562
0:00 น.
27 พ.ค. 2562
0:00 น.
  -  วันที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา26 พ.ย. 2561
9:00 น.
30 พ.ย. 2561
15:00 น.
  -  วันชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า : คิดค่าปรับ7 ม.ค. 2562
8:30 น.
12 ม.ค. 2562
16:30 น.
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744