รายการหลัก

ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่0 1 2 [3] 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 122 เม.ย. 2562
8:45 น.
26 เม.ย. 2562
23:59 น.
  -  ชั้นปี 222 เม.ย. 2562
8:45 น.
26 เม.ย. 2562
23:59 น.
  -  ชั้นปี 322 เม.ย. 2562
8:45 น.
26 เม.ย. 2562
23:59 น.
  -  ชั้นปี 422 เม.ย. 2562
8:45 น.
26 เม.ย. 2562
23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ22 เม.ย. 2562
8:45 น.
26 เม.ย. 2562
23:59 น.
   ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา3 มิ.ย. 2562
8:45 น.
7 มิ.ย. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา3 มิ.ย. 2562
8:45 น.
7 มิ.ย. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา3 มิ.ย. 2562
8:45 น.
7 มิ.ย. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา3 มิ.ย. 2562
8:45 น.
7 มิ.ย. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )1 ก.ค. 2562
8:45 น.
5 ก.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม3 มิ.ย. 2562
8:45 น.
7 มิ.ย. 2562
23:59 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า27 พ.ค. 2562
9:30 น.
31 พ.ค. 2562
23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ เงินสด : MobileApp./ธนาคาร/CounterService, CreditCard : online/การเงิน22 เม.ย. 2562
9:00 น.
26 พ.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา(กรณีมีเงินจ่ายเพิ่ม)ชำระผ่านช่องทางตามข้อ4:ไม่มีค่าปรับ3 มิ.ย. 2562
8:45 น.
8 มิ.ย. 2562
23:59 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา8 ก.ค. 2562
9:00 น.
21 ก.ค. 2562
23:59 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 28 ก.ค. 2562
9:00 น.
21 ก.ค. 2562
23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา27 พ.ค. 2562
8:15 น.
27 พ.ค. 2562
17:00 น.
   วันปิดภาคการศึกษา20 ก.ค. 2562
9:00 น.
20 ก.ค. 2562
23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค22 ก.ค. 2562
9:00 น.
26 ก.ค. 2562
16:00 น.
  -  วันสอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam26 ก.ค. 2562
9:00 น.
1 ส.ค. 2562
15:30 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ13 ส.ค. 2562
0:00 น.
13 ส.ค. 2562
0:00 น.
  -  วันที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา18 เม.ย. 2562
9:00 น.
19 เม.ย. 2562
15:00 น.
  -  วันชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า : คิดค่าปรับ27 พ.ค. 2562
8:30 น.
1 มิ.ย. 2562
16:30 น.
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744