รายการหลัก

  LW911 - 1กฎหมายธุรกิจ
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องBX107-1(#), LX006-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์08:30-11:00770207C999 - 89 - 910W 
 อาจารย์ อาจารย์ธีรินทร์ จันทวัฒนา
อาจารย์ธนพล ชมแสงโชค
สำรองให้ รหัส 2110111101001 ถึง 2110111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 3 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 2
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 32 - 967
999 - 40 - 959
999 - 17 - 982
สอบกลางภาค 4 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A1 + B1 + K (รหัส 20) ]
 02  อังคาร08:30-11:00520105C999 - 75 - 924W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา
สำรองให้ รหัส 2110111101001 ถึง 2110111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 3 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 2
999 - 2 - 997
999 - 0 - 999
999 - 73 - 926
999 - 0 - 999
สอบกลางภาค 4 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A2 + A3 (รหัส 20) ]
 03  พุธ08:30-11:00790307C999 - 105 - 894W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์
สำรองให้ รหัส 2110111101001 ถึง 2110111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 3 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการตลาด ชั้นปี 2
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 2
999 - 1 - 998
999 - 0 - 999
999 - 38 - 961
999 - 65 - 934
สอบกลางภาค 4 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ A4 + S (รหัส 20) ]
 04  พุธ11:30-14:00N/A01C999 - 117 - 882W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพวรรณ์ มงคลอินทร์
สำรองให้ รหัส 2110111101001 ถึง 2110111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 3 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
999 - 5 - 994
999 - 0 - 999
999 - 70 - 929
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบกลางภาค 4 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ B2 + B3 (รหัส 20) ]
 05ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้ รหัส 2110111101001 ถึง 2110111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 3 ขึ้นไป
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
กลุ่มวิชาเอกการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบกลางภาค 4 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย ]
 06ไม่พบข้อมูล999 - 0 - 999WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้ รหัส 2110111101001 ถึง 2110111110999
ปริญญาตรี - ปกติ1 ปี 3 ขึ้นไป
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต ชั้นปี 2
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบกลางภาค 4 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย ]
    ปริญญาตรี e-Learning
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 200ไม่พบข้อมูล100 - 16 - 84W 
 อาจารย์ อาจารย์รุ่งโรจน์ สุวรรณสิชณน์
สำรองให้ปริญญาตรี e-Learning ชั้นปี 2100 - 13 - 87
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ รหัส 201 บริหารธุรกิจ (วิทยพัฒน์) ]
    ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 300ไม่พบข้อมูล80 - 34 - 46W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ณัชพงษ์ สำราญ
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ ขสมก รหัส 19 ม.ปลาย ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744