รายการหลัก

  BA402 - 1การจัดการเชิงกลยุทธ์
      สังกัดคณะบริหารธุรกิจ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา BA202-1 (#) หรือ
BA102-1 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องBE402-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร11:30-14:00520105C5 - 2 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี
สำรองให้คณะบริหารธุรกิจ ปี 6 ขึ้นไป5 - 2 - 3
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 57-59 เรียนและสอบร่วม BA402-60 ]
 02  พุธ11:30-14:00N/A01C5 - 1 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี
สำรองให้คณะบริหารธุรกิจ ปี 6 ขึ้นไป5 - 1 - 4
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 57-59 เรียนและสอบร่วม BA402-60 ]
 03  อังคาร14:30-17:00520105C5 - 2 - 3W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี
สำรองให้คณะบริหารธุรกิจ ปี 6 ขึ้นไป5 - 2 - 3
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 57-59 เรียนและสอบร่วม BA402-60 ]
 04  จันทร์14:30-17:00N/A01C5 - 4 - 1W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม
สำรองให้คณะบริหารธุรกิจ ปี 6 ขึ้นไป5 - 4 - 1
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 57-59 เรียนและสอบร่วม BA402-60 ]
 05  จันทร์11:30-14:00570705C5 - 1 - 4W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม
สำรองให้คณะบริหารธุรกิจ ปี 6 ขึ้นไป5 - 1 - 4
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 57-59 เรียนและสอบร่วม BA402-60 ]
 06  พุธ11:30-14:00N/A01C5 - 1 - 4W 
 อาจารย์ อาจารย์ ดร.สุทธาวรรณ ซาโต้
สำรองให้คณะบริหารธุรกิจ ปี 6 ขึ้นไป5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 57-59 เรียนและสอบร่วม BA402-60 ]
 07ไม่พบข้อมูล0 - 0 - 0WClosed 
 อาจารย์
สำรองให้คณะบริหารธุรกิจ ปี 6 ขึ้นไป5 - 0 - 5
สอบปลายภาค 7 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ ปิดบรรยาย ]
 89  ศุกร์14:30-17:002480524C6 - 3 - 3W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับ นศ. สถาบันพัฒนาบัณฑิตฯ เท่านั้น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744