รายการหลัก

  SS201 - 1ธุรกิจออนไลน์
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      รายวิชาต่อเนื่องSS305-1(#), SS407-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2563  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 00ไม่พบข้อมูล99 - 0 - 99W 
 อาจารย์
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำรองสำหรับนศเข้าใหม่ปีการศึกษา 2563 ภาคต้น ]
 01  จันทร์11:30-14:002220122C20 - 3 - 17W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ
สำรองให้สหวิทยาการ ชั้นปี 1
สหวิทยาการ ชั้นปี 2
3 - 0 - 3
3 - 3 - 0
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิทย์ สหวิทยาการ รหัส 19-20 ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01ไม่พบข้อมูล10 - 5 - 5W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิทย์ฯ สาขาวิชาสหวิทยาการ (กลุ่มฟื้นฟู) รหัส 19 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744