รายการหลัก

  HX205 - 1การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
      สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (1-4-4)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา HX203-1
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2564  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี11:30-14:002220122C30 - 8 - 22W 
 อาจารย์ อาจารย์Osamu Tamaki
สำรองให้ภาษาญี่ปุ่น ปี 2 ขึ้นไป
ภาษาญี่ปุ่น (มศ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ศิลปะการแสดง) (ยกเลิก) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาเกาหลี) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (อังกฤษ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาอังกฤษและการแปล) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาไทย) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (จีน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (อังกฤษ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาอังกฤษและการแปล) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาไทย) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (จีน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ศิลปะการแสดง) (ยกเลิก) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (อังกฤษ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาอังกฤษและการแปล) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาไทย) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (สารสนเทศ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (จีน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (อังกฤษ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาอังกฤษและการแปล) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาไทย) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (สารสนเทศ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (จีน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (อังกฤษ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาอังกฤษและการแปล) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาไทย) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (สารสนเทศ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (จีน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาเกาหลี) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาเกาหลี) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาเกาหลี) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (อังกฤษ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาอังกฤษและการแปล) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (จีน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาเกาหลี) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (อังกฤษ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาเกาหลี) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาอังกฤษและการแปล) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (จีน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (อังกฤษ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาอังกฤษและการแปล) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (จีน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาเกาหลี) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การตลาด) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (บธ.ระหว่างประเทศ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการการโรงแรม) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการการท่องเที่ยว) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การตลาด) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (บธ.ระหว่างประเทศ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการการโรงแรม) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการการท่องเที่ยว) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การตลาด) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (บธ.ระหว่างประเทศ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการการโรงแรม) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการการท่องเที่ยว) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การตลาด) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (บธ.ระหว่างประเทศ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการการโรงแรม) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการการท่องเที่ยว) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การตลาด) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (บธ.ระหว่างประเทศ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการการโรงแรม) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการการท่องเที่ยว) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (กลุ่มประชาคมอาเซียน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการธุรกิจอาหาร) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (วิศวกรรมการเงิน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (วิศวกรรมการเงิน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (วิศวกรรมการเงิน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (วิศวกรรมการเงิน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (4+1) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (วิศวกรรมการเงิน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (4+1) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (วิศวกรรมการเงิน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป (วิศวกรรมการเงิน) ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป
การจัดการการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป
การจัดการการท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป
30 - 3 - 27
30 - 7 - 23
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
30 - 0 - 30
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาโทภาษาญี่ปุ่น สำหรับ นศ รหัส 58-59, 17-19 ในคณะและต่างคณะ ยกเว้นเอกภาษาญี่ปุ่น ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744