รายการหลัก

  HG005 - 31ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
      สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต2 (1-3-0)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา HG004-31 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องHG006-30(#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2559  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  จันทร์13:30-15:202110121C999 - 0 - 999W 
  พุธ12:30-13:202110121C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 10
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 11
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบกลางภาค 9 มี.ค. 2560 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 15 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 49-52 (2 นก.) เรียนและสอบร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ HG012-30 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ]
 02  พุธ12:30-13:202110221C999 - 0 - 999W 
  ศุกร์13:30-15:202110221C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 10
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 11
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบกลางภาค 9 มี.ค. 2560 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 15 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 49-52 (2 นก.) เรียนและสอบร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ HG012-30 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ]
 03  จันทร์08:30-09:202110121C999 - 0 - 999W 
  จันทร์09:30-11:202110121C      
 อาจารย์
สำรองให้คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 8
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 9
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 10
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 11
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
999 - 0 - 999
สอบกลางภาค 9 มี.ค. 2560 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
สอบปลายภาค 15 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 49-52 (2 นก.) เรียนและสอบร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ HG012-30 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744