รายการหลัก

  EC417 - 1สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน
      สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา EC401-1 (#)
      เลือกปีการศึกษา 1 / 2566  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ11:30-14:002320123C99 - 0 - 99W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์
สำรองให้กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ปี 5 ขึ้นไป99 - 0 - 99
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ สำหรับนสำหรับนักศึกษาตกค้างรหัส 17-19 (ศศ.การเงิน) เรียนและสอบร่วม EC316-61 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 - 2697 - 6871 To 6879 โทรสาร. 0 - 2692 - 3744