รายการหลัก

  EX002 - 51ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย
      สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2559  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พฤหัสบดี13:30-16:202110121C10 - 1 - 9W 
 อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์
สำรองให้ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (ทรัพยากรมนุษย์) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (บธ.ระหว่างประเทศ) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (การตลาด) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (การเงิน) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการ) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (คอมพิวเตอร์) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (อังกฤษ) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (ญี่ปุ่น) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาอังกฤษและการแปล) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาไทย) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (สารสนเทศ) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (จีน) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (ภาษาอังกฤษและการแปล) ปี 1 ขึ้นไป
เศรษฐศาสตร์ (ยกเว้น บธ,บช.นศ,วท.(สาขาวิศวกรรมการเงิน FE) ปี 1 ขึ้นไป
เศรษฐศาสตร์ (บธ,บช.นศ,วท,มศ) ปี 1 ขึ้นไป
เศรษฐศาสตร์ (วท.สาขาคณิตศาสตร์การเงิน FM) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (คณิตศาสตร์การเงิน) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการธุรกิจอาหาร) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (วิศวกรรมการเงิน) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป (การจัดการธุรกิจอาหาร) ปี 1 ขึ้นไป
ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 1 - 9
10 - 1 - 9
10 - 10 - 0
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
10 - 0 - 10
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ วิชาโท รหัส 51-54 เรียนและสอบร่วมกับ EX002-55 การศึกษาเศรษฐกิจไทย ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744