รายการหลัก

  SI325 - 1ความมั่นคงทางด้านสารสนเทศและเครือข่าย
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (2-2-5)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา SI223-1 (#) หรือ
SI223-59 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องSI326-1(#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  เสาร์12:20-16:1015201A15L20 - 17 - 3W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์
สำรองให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 7
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 6
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 5
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 4
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 8
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปี 4
20 - 0 - 20
20 - 1 - 19
20 - 0 - 20
20 - 5 - 15
20 - 10 - 10
20 - 0 - 20
20 - 0 - 20
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 17-20 เรียนและสอบร่วม SI364 นอกเวลาทำการ ]
    ปริญญาตรี - (นอกเวลาทำการ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 100  เสาร์12:20-16:1015201A15L1 - 0 - 1W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ 2010517306007 เรียนและสอบร่วมกับ Si364 นอกเวลาทำการ ]
    ปริญญาตรี - (โครงการพิเศษ)
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 300  อาทิตย์08:00-20:0015201B15L20 - 12 - 8W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์
สำรองให้ นักศึกษาเทียบโอน
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ โครงการพิเศษ ขสมก.คณะวิทย์ รหัส 19-20 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744