รายการหลัก

  EC203 - 51เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
      สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ , [ - ]
      หน่วยกิต3 (3-0-6)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เงื่อนไขรายวิชา EC101-1 (#) หรือ
EC101-S (#) หรือ
EC103-61 (#)
      รายวิชาต่อเนื่องEC312-1(#), EC312-51(#), EC312-61(#), EC411-1(#), EC414-51(#)
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2559  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  อังคาร08:30-11:202110121C999 - 41 - 958W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร แสงวารี
สำรองให้
คณะเศรษฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป
1 - 1 - 0
999 - 1 - 998
สอบปลายภาค 19 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 51-58 ]
 02  พุธ08:30-11:202110121C999 - 60 - 939W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร แสงวารี
สำรองให้
คณะเศรษฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 2 รหัส 5803100601 ถึง 5803100609
1 - 1 - 0
999 - 0 - 999
6 - 6 - 0
สอบปลายภาค 19 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 01 ห้อง N/A
หมายเหตุ:[ รหัส 51-58 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744