รายการหลัก

  SD428 - 1โครงการพิเศษทางธุรกิจอาหาร
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , [ - ]
      หน่วยกิต3 (0-6-3)
      สถานะรายวิชา ใช้งาน
      เลือกปีการศึกษา 2 / 2565  

    ปริญญาตรี - ปกติ1
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียน(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
 01  พุธ11:30-14:001610116L10 - 7 - 3W 
 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์
สำรองให้การจัดการธุรกิจอาหาร ชั้นปี 5
การจัดการธุรกิจอาหาร ชั้นปี 4
การจัดการธุรกิจอาหาร ชั้นปี 3
10 - 0 - 10
10 - 6 - 4
10 - 1 - 9
สอบปลายภาค
หมายเหตุ:[ คณะวิทย์ สาขา การจัดการธุรกิจอาหาร รหัส 19-20 ]
[คำอธิบายรายวิชา]

หมายเหตุ
[เรียน]
  C = Lecture(ปกติ)  I = iPad(สอบ)  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว  X = พิเศษ
[หมวด]  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744